top of page

Winkelbeleid

Klantenservice

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de koper plaatst bij The Tattoo Store (Meesterwerk) en zetten alle voorwaarden uiteen met betrekking tot de levering van goederen door de verkoper aan de koper. Door deze voorwaarden te ondertekenen of een bestelling te plaatsen, erkent de koper en stemt hij ermee in hieraan gebonden te zijn.

Artikel 1 - BEDRIJFSINFORMATIE

Bedrijfsnaam: The Tattoo Store (Meesterwerk)
Vestigingsadres: Sterrestraat 18, 3500 Hasselt, België
Telefoonnummer: + 32 (0)485 190 772
E-mailadres: meesterwerk.be@gmail.com
Btw-identificatienummer: BE0727.566.316

Artikel 2 - DEFINITIES

2.1          Onder deze voorwaarden:
"koper" betekent de persoon aan wie de verkoper goederen moet leveren op grond van een contract;
"voorwaarden" betekent de verkoopvoorwaarden uiteengezet in dit document;
"contract" betekent een contract voor de verkoop van goederen door de verkoper aan de koper waarin deze voorwaarden zijn opgenomen;
"goederen" betekent de goederen die de verkoper aan de koper moet leveren zoals overeengekomen in de orderbevestiging;
"Bestelling" betekent elke aankooporder geplaatst door de koper voor de aankoop van goederen van de verkoper;
"Bestellingsbevestiging" betekent schriftelijke bevestiging van de verkoper aan de koper (inclusief per e-mail) zodra de verkoper de bestelling heeft ontvangen, dat de verkoper de bestelling accepteert;
"Offerte" betekent een schatting van de leveringskosten van de goederen gegeven door de verkoper;
“verkoper” betekent Meesterwerk, een bedrijf gevestigd in België onder het ondernemingsnummer 0727.566.316; en
"BTW" betekent Belasting over de Toegevoegde Waarde tegen het tarief dat geldt op het moment van de betreffende levering, aangerekend in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische BTW-wet.
2.2          Onder deze voorwaarden:
2.2.1       deze rubrieken zijn enkel voor identificatie- en indexeringsdoeleinden en ze zullen de opbouw of interpretatie van deze voorwaarden niet beïnvloeden;
2.2.2       woorden die van belang zijn in de enkelvoudige betekenis, omvatten de meervoudsbetekenis en vice versa;
2.2.3       verwijzigingen naar “een persoon” omvatten natuurlijke personen, zakelijke of rechtspersonen zonder rechtspersoonlijkheid (al dan niet met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid) en de wettelijke en persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van die persoon, en verwijzingen naar "een partij" betekent de verkoper of de koper, al naar de context vereist, en "partijen" betekent hen beide; en
2.2.4       het woord "inclusief" zal onvoorwaardelijk worden geïnterpreteerd, tenzij tegenstrijdig met de context, en "werkdagen" zijn alle andere dagen dan zaterdag, zondag of feestdagen.

Artikel 3 - TOEPASSING

3.1          Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing en worden opgenomen in elk contract voor de verkoop van goederen gemaakt door of namens de verkoper. Ze zijn van toepassing in plaats van en primeren boven alle voorwaarden of bepalingen die zijn opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in door de koper ingediende documentatie, in correspondentie of elders, of die zijn geïmpliceerd door handelsgewoonten, praktijk of gang van zaken.
3.2          Aanvaarding door de koper of levering van de goederen wordt geacht een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
3.3          Een afwijking op deze voorwaarden is alleen geldig indien schriftelijk en ondertekend door een bestuurder of gemachtigde vertegenwoordiger van verkoper.

Artikel 4 - OFFERTES EN AANVAARDING

4..1          Een offerte uitgegeven door de verkoper is geen aanbod. Elke offerte wordt gegeven op basis van het feit dat er geen contract tot stand komt totdat de verkoper een orderbevestiging verzendt. De verkoper behoudt zich het recht om een offerte in te trekken of te herzien op elk moment voordat de verkoper de bestelling aanvaardt. Elke offerte is slechts geldig voor een periode van 30 dagen vanaf de datum ervan, op voorwaarde dat de verkoper deze niet eerder heeft herzien of ingetrokken.
4.2          Elke aanvaarde bestelling  of een offerte voor goederen door de koper wordt beschouwd als een aanbod van de koper om goederen te kopen onder deze voorwaarden.
4.3          De bestelling van de koper kan enkel worden aanvaard door de verkoper wanneer de verkoper de koper een orderbevestiging verstrekt die is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de verkoper. De verkoper heeft het recht om de bestelling te annuleren en een terugbetaling te regelen op elk moment tot aan de verzending van de goederen.
4.4          De koper zal verzekeren dat de voorwaarden van zijn bestelling volledig en juist zijn.

Artikel 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

5.1          De koper zal:
5.1.1       ervoor zorgen dat hij strikt voldoet aan alle instructies en richtlijnen van de producent van de goederen, met inbegrip van de opslag, het gebruik en, indien van toepassing, het testen van de goederen;
5.1.2       de goederen onmiddellijk na ontvangst controleren om er zeker van te zijn dat eventuele zegels of veiligheidsverpakkingen niet zijn beschadigd tijdens de levering ;
5.1.3       te allen tijde alle wetten en richtlijnen voor goede praktijken naleven in het gebruik en toepassing van de goederen;
5.1.4       zich ervan vergewissen dat de goederen geschikt zijn voor het doel van de koper en geschikt zijn voor het beoogde gebruik;
5.1.5       alle toepasselijke toestemmingen verkrijgen van personen aan wie zij de goederen toepast of doorverkoopt voorafgaand aan gebruik onder hun aandacht te brengen over mogelijke risico's voor de gezondheid of bijwerkingen van het gebruik van de goederen; en
5.1.6    als het gaat om de goederen, hun gebruik, opslag en/of hun samenstelling navraag kunnen doen bij de fabrikant van de goederen. Het bedrijf kan de koper hiervoor desgewenst de contactgegevens van de fabrikant verstrekken.
5.2          De koper zal het bedrijf vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, verliezen en eisen die voortvloeien uit een schending door de koper van deze voorwaarde 5.

Artikel 6 - PRIJS

6.1          Tenzij anders overeengekomen door de verkoper schriftelijk of vermeld op de orderbevestiging, is de prijs die voor de goederen moet worden betaald, de prijs die wordt vermeld in de door de verkoper gepubliceerde prijslijst die geldig is op het moment van verzending. In het geval van een technische fout die van invloed is op de prijs die op de website wordt vermeld, wordt de koper op de hoogte gebracht om een extra betaling of terugbetaling te regelen om het verschil van het betaalde bedrag te dekken
6.2          De verkoper mag op elk moment voorafgaand aan de levering van de goederen: (a) alle kortingen op de normale prijzen intrekken; en/of (b) prijzen herzien om rekening te houden met inflatie, kostenstijgingen inclusief kosten van goederen, materialen, vervoer, arbeid of algemene kosten en de verhoging of heffing van belastingen, rechten of andere heffingen.
6.3          Tenzij anders vermeld, zullen BTW en alle andere belastingen of heffingen die door een koper moeten worden betaald en alle kosten of lasten met betrekking tot verpakking, laden, lossen, vervoer en verzekering bij de prijs worden opgeteld.

Artikel 7 - BETALINGSVOORWAARDEN

7.1          Betaling van de prijs voor de goederen zal vooraf en voorafgaand aan de levering van de goederen gebeuren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2          Er wordt geen betaling geacht te zijn ontvangen totdat de verkoper de vrijgemaakte gelden heeft ontvangen.
7.3          De koper zal alle betalingen doen verschuldigd onder een contract volledig zonder enige aftrek, hetzij door middel van verrekening, tegenvordering, korting of anderszins, tenzij de koper een geldig gerechtelijk bevel heeft dat vereist dat een bedrag gelijk aan een dergelijke aftrek door de verkoper aan de koper wordt betaald.
7.4          De verkoper is gerechtigd tot elk bedrag dat hij aan de koper verschuldigd is, te verrekenen met elk bedrag dat de verkoper op grond van een contract aan de koper verschuldigd is.
7.5          Allee betalingen verschuldigd aan de verkoper op grond van een contract worden onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging ervan, ondanks enige andere bepaling.
7.6          In het geval dat de koper verzuimt enig bedrag te betalen dat op grond van het contract aan de verkoper verschuldigd is: verkoper behoudt zich het recht voor om: (a) de levering van goederen aan de koper op te schorten; en/of (b) rente te vorderen van vijf procent (5%) boven de basisrentevoet die van tijd tot tijd dagelijks wordt opgebouwd vanaf de vervaldatum voor betaling tot de ontvangst door de verkoper van het volledige bedrag (inclusief eventuele opgebouwde rente), hetzij voor of na een vonnis.
7.7          Elke kredietverlenging aan de koper kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.
7.8          Wanneer volgens de verkoper de kredietwaardigheid van de koper verslechtert vóór de levering van de goederen, kan de verkoper volledige of gedeeltelijke betaling van de prijs voorafgaand aan de levering eisen of het stellen van zekerheid voor betaling door de koper in een voor de verkoper aanvaardbare vorm.

Artikel 8 - LEVERING

8.1          Bezorg- of verzenddata in een offerte, orderbevestiging of elders zijn slechts bij benadering en hebben geen contractueel effect. De verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper voor het niet leveren op een bepaalde datum of data. Tijd voor levering is niet de essentie van een contract en zal niet zo worden gemaakt door middel van enige kennisgeving. Indien geen leveringstermijnen zijn opgegeven, zal de levering binnen een redelijke termijn plaatsvinden.
8.2          Levering zal gebeuren op het leveringsadres vermeld op de orderbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de verkoper.
8.3          De verkoper zal op het punt van levering en voor zijn rekening adequate en geschikte uitrusting voorzien en extra personeel voor het lossen van de goederen. De koper is als enige verantwoordelijk voor het lossen van de goederen op het punt van levering. De koper zal de verkoper schadeloos stellen voor elk verlies, elke aansprakelijkheid en elke kost die voortvloeit uit het feit dat de verkoper of zijn onderaannemers de koper bijstaan bij het lossen of op een andere manier verwijderen van de goederen van het leveringspunt.
8.4          Onder voorbehoud van de overige bepalingen van deze voorwaarden, is de verkoper niet aansprakelijk voor het niet leveren op een bepaalde datum, noch zal enige vertraging de koper het recht geven om een contract te beëindigen of te ontbinden, tenzij een dergelijke vertraging meer dan 60 dagen duurt.
8.5          Wanneer om gelijk welke reden de koper weigert of verzuimt de levering van een van de goederen in ontvangst te nemen wanneer deze gereed zijn voor levering of verzuimt enige actie van zijn kant te ondernemen voor levering van de goederen, heeft de verkoper het recht om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen, om zich te ontdoen van de goederen zoals de verkoper kan bepalen en om verlies of extra kosten opgelopen als gevolg van een dergelijke weigering of mislukking (inclusief opslagkosten vanaf de vervaldatum van levering) op de koper te verhalen.
8.6          De hoeveelheid van zending van goederen zoals geregistreerd door de verkoper bij verzending vanaf het terrein van de verkoper, zal doorslaggevend bewijs zijn van de hoeveelheid die de koper bij levering heeft ontvangen, tenzij de koper doorslaggevend bewijs kan leveren dat het tegendeel bewijst.
8.7          De verkoper kan tot levering van de goederen overgaan in één of meer termijnen. Elke afzonderlijke termijn wordt gefactureerd en betaald in overeenstemming met de bepalingen van het contract. Elke termijn zal worden behandeld als een afzonderlijk contract en annulering of beëindiging van een contract met betrekking tot een termijn zal de koper niet het recht geven om een ander contract of termijn te verwerpen of te annuleren.
8.8          De koper zal de goederen onmiddellijk na ontvangst testen en controleren en in ieder geval voorafgaand aan het toepassen van enig proces op, het gebruiken, wijzigen, behandelen of anderszins wijzigen van de goederen. In het geval dat de koper de goederen niet in overeenstemming met deze voorwaarde 8.8 inspecteert en test, is de verkoper, niettegenstaande enige andere voorwaarden in deze voorwaarden, niet aansprakelijk jegens de koper met betrekking tot welk defect dan ook in de goederen.

Artikel 9 - RETOUREN

9.1          Bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden en/of goederen mogen alleen naar eigen goeddunken van de verkoper worden geretourneerd. Als een dergelijk verzoek door de verkoper wordt geaccepteerd, wordt de prijs voor die goederen (indien reeds betaald) gecrediteerd voor 90% van de oorspronkelijke factuurwaarde, of in het geval dat de betaling uitblijft, is de koper slechts aansprakelijk voor 10 % van de aankoopprijs.
9.2          De koper erkent en stemt ermee in dat bepaalde goederen (inclusief tatoeage-inkten) niet kunnen worden geretourneerd en niet kunnen worden gerestitueerd.
9.3          De verkoper is niet aansprakelijk aan de koper voor:
9.3.1       niet uitgevoerde levering, tenzij de koper de verkoper op de hoogte stelt van een claim binnen drie dagen na de factuurdatum van de verkoper;
9.3.2       tekorten in de geleverde hoeveelheid, tenzij de koper de verkoper binnen drie dagen na de claim in kennis stelt van de goederen; en
9.3.3    schade aan of verlies van de goederen of een deel ervan tijdens het transport (wanneer de goederen worden vervoerd) door het eigen transport van de verkoper of door een vervoerder namens de verkoper) tenzij de koper de verkoper binnen drie dagen na ontvangst van de goederen of hun verwachte leveringsdatum op de hoogte stelt van een claim,
en in het geval van een geldige claim door de koper op grond van deze voorwaarde 9.3, is het enige rechtsmiddel van de koper en de enige verplichting van de verkoper het verhelpen van een tekort of een niet uitgevoerde levering.

Artikel 10 - RISICO EN EIGENDOM

10.1          De goederen staan onder het risico van de koper vanaf het moment van levering. Vanaf het moment van levering totdat de eigendom van de goederen overgaat op de koper in overeenstemming met voorwaarde 10.1, zal de koper de goederen tegen alle risico's voor hun volledige waarde verzekeren.
10.2          Ondanks de levering en het doorgeven van het risico, gaat de eigendom van de goederen pas over op de koper op het laatste moment van: (a) levering; en (b) de verkoper heeft het volgende volledig ontvangen (in beschikbare middelen): (i) de overeengekomen prijs voor de goederen (samen met eventuele aangegroeide rente); en (ii) alle andere bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is op grond van een contract.
10.3          Tot de eigendom van de goederen is overgegaan op de koper, is de koper in het bezit van de goederen in een fiduciaire hoedanigheid en zal:
10.3.1       geen deel uitmaken van het bezit van de goederen (anders dan in overeenstemming met voorwaarde 10.6);
10.3.2       de goederen vrij houden van enige last, retentierecht of bezwaring en de goederen gratis opslaan) afzonderlijk van alle andere goederen van de koper of een derde partij op zodanige wijze dat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als eigendom van de verkoper;
10.3.3       geen identificatieteken of verpakking op of vernietigen, beschadigen of verbergen met betrekking tot de goederen;
10.3.4       de goederen in goede staat behouden;
10.3.5       de verkoper de informatie geven over de goederen die de verkoper van tijd tot tijd nodig heeft; en
10.3.6       de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen van de beëindigingsgebeurtenissen uiteengezet in voorwaarde 13.2.
10.4          De verkoper behoudt het recht om de goederen waarop zij het eigendomsvoorbehoud heeft terug te nemen en door te verkopen. De instemming van de verkoper met het bezit van de goederen door de koper en elk recht dat de koper mogelijk heeft op het bezit van de goederen, zal in elk geval ophouden wanneer een van de gebeurtenissen zoals beschreven in voorwaarde 13.2 zich voordoet.
10.5          De koper verleent de verkoper, zijn agenten en werknemers een onherroepelijk recht en licentie om de gebouwen van de koper te betreden met of zonder voertuigen tijdens normale kantooruren met het oog op het inspecteren en/of terugnemen van goederen waarvan hij het eigendomsvoorbehoud heeft. Dit recht en deze licentie blijven bestaan ondanks de beëindiging om welke reden dan ook van een contract en doen geen afbreuk aan eventuele opgebouwde rechten van de verkoper op grond van een contract of anderszins.
10.6          Als de koper is in bezit van de goederen met toestemming van de verkoper (maar niet anderszins), mag de koper in het kader van de normale gang van zaken de goederen of een of meer nieuwe producten die met de goederen zijn geproduceerd verkopen voordat de eigendom van de goederen op de koper is overgegaan, op voorwaarde dat:
10.6.1      tussen de koper en zijn klant verkoopt de koper de goederen als opdrachtgever en de koper is niet niet gemachtigd zijn om de verkoper te binden aan een contractuele relatie met of aansprakelijkheid jegens de subkoper of klant of enige andere persoon;
10.6.2       tussen de verkoper en de koper verkoopt de koper de goederen in een fiduciaire hoedanigheid de verkoper;
10.6.3       de koper houdt een zodanig deel van de verkoopopbrengst als vertegenwoordiger van het aan de koper verschuldigde bedrag verkoper in bewaring voor de verkoper en dergelijke opbrengsten niet vermengt met andere gelden of deze overmaakt op een rekening-courantrekening; en
10.6.4       niettegenstaande een overeengekomen kredietperiode voor de betaling van de prijs van de goederen, zal de koper deze verkoopopbrengst onmiddellijk na ontvangst aan de verkoper betalen.
10.7          Ondanks de bepalingen van voorwaarde 10.1, mag de verkoper: (a) een vordering instellen tegen de koper voor de prijs van de goederen in het geval van niet-betaling door de koper op de vervaldag, ook al is de eigendom van de goederen niet overgegaan op de koper; en (b) door middel van een kennisgeving aan de koper op elk moment na de levering het eigendom van de goederen overdragen aan de koper met ingang van de datum van de kennisgeving.
10.8          Op het einde van een contract om welke reden dan ook, blijven de rechten van de verkoper in deze voorwaarde 10.1 van kracht.

Artikel 11 - GARANTIE

11.1          De verkoper garandeert dat de goederen van bevredigende kwaliteit zijn op het moment van levering, maar het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig gebruik of opslag van de goederen door de koper anders dan in overeenstemming met hun instructies.
11.2          Als de koper wenst een claim in te dienen onder de garantie uiteengezet in voorwaarde 11.1, zal de koper de verkoper binnen 30 dagen n de datum van levering van de goederen schriftelijk op de hoogte stellen (of in het geval van een inherent defect, binnen 30 dagen na de ontdekking van de defect). In het geval van een geldige claim door de koper op grond van voorwaarde 11.1, zal de koper (indien van toepassing) op eigen kosten de defecte goederen aan de verkoper retourneren zodat de verkoper ze kan testen en inspecteren en als de aansprakelijkheid wordt aanvaard door de verkoper onder voorwaarde 11.1 is het enige rechtsmiddel van de koper en de enige verplichting van de verkoper, naar keuze van de verkoper, om goederen die beschadigd of defect blijken te zijn, te vervangen of te repareren, of om de prijs van dergelijke goederen terug te betalen.
11.3          De verkoper zal aan de koper, voor zover hij daartoe in staat is, het voordeel doorgeven van enige garantie of waarborg gegeven door de fabrikant van de goederen aan de verkoper.
11.4          De verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor elke inbreuk op de garantie in voorwaarde 11.1 als de koper de goederen verder gebruikt na een dergelijke kennisgeving of de goederen wijzigt of repareert zonder de toestemming van de verkoper.
11.5          Alle voorwaarden, garanties en verklaringen uitgedrukt of geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht of anderszins met betrekking tot de goederen (behalve de voorwaarden geïmpliceerd door de Belgische wet "Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumentengoederen, 1 september 2004) zijn uitgesloten van het contract voor zover toegestaan volgens de wet.
11.6          Onderworpen aan voorwaarden 11.7 en 11.8, zal de totale aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper onder deze voorwaarden in geen geval hoger zijn dan de waarde van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.7          Niets in deze voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van de verkoper: (a) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper; (b) voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (c) schending van de impliciete voorwaarde in sectie 12 van de verkoop of goederen Act 1979; of (d) voor elke kwestie waarvan het onwettig zou zijn voor de verkoper om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.
11.8          De verkoper heeft geen aansprakelijkheid jegens de koper voor enige: (a) indirecte, incidentele, speciale of gevolgaansprakelijkheid van welke aard dan ook; (b) winstderving of -schade; (c) verlies van verwachte winst; (d) verlies van of schade aan goodwill; (e) verlies van zaken of zakelijke kansen; (f) inkomstenderving; (g) verlies van of schade aan reputatie; of (h) verlies van managementtijd.
11.9          De uitsluitingen en beperkingen in deze voorwaarde 11 zal allen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper uitsluiten en beperken met betrekking tot alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), wegens schending van wettelijke verplichtingen of anderszins.

Artikel 12 - BEËINDIGING

12.1          Op gelijk welk tijdstip na het optreden van een van de gebeurtenissen in voorwaarde 13.2 kan de verkoper: (a) alle goederen die onderweg zijn tegenhouden; (b) verdere leveringen aan de koper opschorten; (c) zijn rechten uitoefenen onder voorwaarde 10.1; en/of (d) elk contract met de koper met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper.
12.2          De voorvallen zijn:
12.2.2       de koper die een verplichting ingevolge een contract met de verkoper niet nakomt; of
12.2.3       als de koper een regeling treft met of een overeenkomst sluit met haar schuldeisers, het onderwerp wordt van een vrijwillige regeling, akkoord, curatele, bewind, liquidatie, faillissement of vereffening, niet in staat is zijn schulden te betalen of anderszins insolvent wordt of lijdt of het onderwerp is van beslaglegging, executie, geval van insolventie of geval van faillissement of gelijkaardig proces of gebeurtenis, al dan niet in België.
12.3          Op het einde van een contract op grond van voorwaarde 12 of voorwaarde 13.1 wordt elke schuld van de koper aan de verkoper onmiddellijk opeisbaar en wordt de verkoper ontheven van elke verdere verplichting om goederen aan de koper te leveren op grond van dat contract.

Artikel 13 - KENNISGEVINGEN

13.1          Een mededeling onder of in verband met een overeenkomst moet schriftelijk zijn en persoonlijk worden afgeleverd of per aangetekende of aangetekende post worden verzonden of per fax worden verzonden naar de andere partij op zijn laatst bekende adres of faxnummer.
13.2          Bij gebrek aan bewijs van eerdere ontvangst wordt de betekening geacht te zijn gedaan: (a) indien persoonlijk afgeleverd, wanneer achtergelaten op het adres waarnaar wordt verwezen in voorwaarde 14.1; (b) indien verzonden per aangetekende of aangetekende post, twee werkdagen na verzending (exclusief de dag van verzending); of (c) indien verzonden per fax op een werkdag vóór 17.00 uur op het moment van verzending en anders op de volgende werkdag.

Artikel 14 - OVERMACHT

Als de verkoper wordt verhinderd, gehinderd of vertraagd bij het leveren van de goederen in overeenstemming met deze voorwaarden door een gebeurtenis waarover de verkoper redelijkerwijs geen controle heeft, waaronder terroristische aanslagen, opstanden, rellen, burgerlijke onrust en militaire actie, de uitoefening van noodbevoegdheden door een lokale, regionale of nationale overheidsinstantie, brand, overstroming, aardbeving, storm en andere natuurrampen, vakbondsacties, stakingen en uitsluitingen, blokkades of embargo's of het uitvallen of vertragen van leveringen van stroom, brandstof, transport, uitrusting, telecommunicatiesystemen, internet of andere goederen en/of diensten (inclusief materiaal van derden) kan de verkoper naar eigen goeddunken: (a) leveringen opschorten zolang de omstandigheden voortduren; (b) als de verkoper onvoldoende voorraden heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, de beschikbare voorraden verdelen onder zijn klanten zoals hij beslist; of (c) een aldus getroffen contract met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper, en de verkoper is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die de koper hierdoor lijdt.

Artikel 15 - ALGEMEEN

14.1          Tenzij anders vermeld in deze voorwaarden vormt een contract (en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen) de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere verklaringen, mededelingen, onderhandelingen en afspraken met betrekking tot het onderwerp van het contract. Geen enkele partij heeft vertrouwd op enige garantie of verklaring, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in het contract.
15.2          De koper mag zich niet voornemen een van zijn rechten of verplichtingen onder een contract toe te wijzen of over te dragen zonder eerst de schriftelijke toestemming van de verkoper te hebben verkregen. De verkoper kan een contract of een deel ervan overdragen aan eender welke persoon.
15.3          Als enige conditie of een contract, (of een deel van een voorwaarde), wordt door een rechtbank of administratieve instantie van een bevoegde jurisdictie ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig bevonden, de andere voorwaarden blijven van kracht. Als een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige voorwaarde van een contract geldig, afdwingbaar of legaal zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, is de voorwaarde van toepassing met elke wijziging die nodig is om uitvoering te geven aan de commerciële bedoeling van de partijen.
15.4          Niets in een contract is bedoeld om aan een persoon enig recht te verlenen om een voorwaarde van een contract af te dwingen dat die persoon niet zou hebben gehad zonder de contracten (Rights of Third Parties Act 1999).
15.5          Het falen van de verkoper bij het uitoefenen of uitstellen van enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel voorzien door een contract of de wet houdt geen afstand in van een dergelijk recht, bevoegdheid of rechtsmiddel of een afstand van enige andere rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel waarin een contract voorziet, verhindert de verdere uitoefening van het recht, de bevoegdheid of het rechtsmiddel of de uitoefening van een ander recht, bevoegdheid of rechtsmiddel.
15.6          Elk recht of rechtsmiddel van de verkoper op grond van een contract doet geen afbreuk aan enig ander recht of rechtsmiddel van de verkoper, al dan niet op grond van het contract.
15.7          Een contract is gereglementeerd , en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België en de rechtbanken van België zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van en te beslissen over alle rechtszaken, acties of procedures, en om alle geschillen te beslechten die kunnen voortvloeien uit of verband houden met een contract .

Privacy & Veiligheid

Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina kan u lezen welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we op basis van deze gegevens uw ervaring met het gebruik van onze website verbeteren. Zo begrijpt u hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van The Tattoo Store (Meesterwerk). Door gebruik te maken van onze website erkent u ons privacybeleid te accepteren. The Tattoo Store respecteert de privacy van alle bezoekers/gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft strikt vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken:

Onze diensten

Wanneer u een van onze diensten/producten bestelt, vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op een security server die eigendom is van The Tattoo Store of die van een derde partij. Deze derde partij zal de gegevens niet gebruiken voor persoonlijke activiteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens niet combineren met andere gegevens.

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms zullen we om uw persoonlijke gegevens vragen wanneer dit relevant is. Hierdoorgm kunnen wij uw vragen en verzoeken beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligingsserver die eigendom is van The Tattoo Store of van een derde partij. Deze derde partij zal de gegevens niet gebruiken voor persoonlijke activiteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens niet combineren met andere gegevens.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten om onze diensten/producten hierop af te stemmen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje gegeven dat vanaf een website wordt verzonden en in de webbrowser van een gebruiker wordt opgeslagen terwijl de gebruiker op de website surft. Elke keer dat de gebruiker de website laadt, stuurt de browser de cookie terug naar de server om de website op de hoogte te stellen van de eerdere activiteit van de gebruiker. Deze informatie die door de cookie wordt verzameld, wordt opgeslagen op de beveiligingsserver van The Tattoo Store of bij een derde partij. Deze derde partij zal de gegevens niet gebruiken voor persoonlijke activiteiten. Wij gebruiken deze informatie om te zien hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen om u andere diensten en producten aan te bieden die verband houden met uw activiteit op internet.

Doel

We verzamelen en gebruiken deze informatie voor geen andere doeleinden dan beschreven in ons privébeleid, tenzij we uw toestemming hebben gekregen om anders te doen.

Derden

De informatie wordt niet gedeeld met derden met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken voor onze webshop. Alleeen specifieke gegevens worden gebruikt ten behoeve van de aanvraag in onze naam en worden niet verder verspreid. 

Wijzigingen

Dit privacybeleid is afgestemd op de huidige status van onze website. Aanpassingen of wijzigingen op onze website kunnen leiden tot wijzigingen in het privacybeleid. We raden u daarom aan om regelmatig ons privacybeleid te lezen.

Opties voor persoonlijke gegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid om alle persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Aanpassingen en beëindiging/verwijdering nieuwsbrief

Onderaan al onze mails vindt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens aan te passen of de nieuwsbrief te beëindigen.

Aanpassingen/Verwijderen communicatie

Als u uw persoonsgegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hieronder onze contactgegevens.

Schakel cookies uit

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een melding krijgt wanneer er een cookie naar u wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige diensten en functies op onze website en op andere websites niet goed werken als u cookies hebt uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan het privacybeleid voldoen.  Als u vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Meesterwerk

Sterrestraat 18

3500 Hasselt

België

Telefoonnummer: +32 (0)485 190 772
E-mail: meesterwerk.be@gmail.com
Btw-identificatienummer: BE0727.566.316

Payment Methods

Betaalmethodes

- Kredietkaarten / Betaalkaarten
- Bancontact / Maestro

- Paypal

bottom of page